regulaminy :: regulamin nadawania tytulu
Aktualności
Regulamin przyznawania honorowego tytułu
"PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE"

 1. Osobom, instytucjom i firmom szczególnie zasłużonym dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olsztynie Rada Pedagogiczna w drodze uchwały może nadać tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE".
 2. Tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" przyznaje się w szczególności za:
  • wieloletnią, bezinteresowną pracę na rzecz Szkoły,
  • wieloletnią, znaczącą pomoc materialna i finansową na rzecz Szkoły,
  • wieloletnie publiczne wspieranie i popularyzowanie Szkoły.
 3. Tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" Rada Pedagogiczna przyznaje z własnej inicjatywy lub na pisemny, umotywowany wniosek:
  1. Rady Rodziców,
  2. Samorządu Uczniowskiego,
  3. związków zawodowych działających w Szkole,
  4. zespołu wychowawczego Szkoły,
  5. dyrektora Szkoły
 4. Przyznanie przez Radę Pedagogiczną tytułu "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" wymaga pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 5. Osoba, instytucja lub firma, której przyznano tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W OLSZTYNIE" otrzymuje:
  1. dyplom pamiątkowy,
  2. indywidualnie numerowany, pozłacany "RYCERSKI MEDAL PRZYJAŹNI", wraz z certyfikatem opatrzonym w hologram, z łacińskim napisem na awersie: "PRAWDZIWEGO PRZYJACIELA POZNAJE SIĘ W POTRZEBIE".
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2000


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski