regulaminy :: regulamin rady rodziców
Aktualności

Regulamin

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Podstawa prawna:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olsztynie, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 (Dz. U. Nr 425, z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o art.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2007r. nr 80, poz. 542).
§ 2

Rada stanowi reprezentację rodziców wszystkich uczniów.

§ 3

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 9, Radą Pedagogiczną oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.


Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 4

1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły
poprzez podejmowanie działań wynikających z potrzeb uczniów, przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
2.   Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz
      rozwoju Szkoły,
2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i
przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 4)  formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego
       oraz Statutu Szkoły,
5) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
6) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,
7) organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

Rozdział III
Wybory Rad Oddziałowych i Rady Rodziców

§ 5

1.    Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 wybierają swoich przedstawicieli w Radach
       Oddziałowych w sposób następujący:
1) W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego
nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów SP 9
2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają Rady Oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
3) W wyborach, o których mowa w pkt. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom do Rady Oddziałowej.
5) W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów.

Rozdział IV
Organizacja Rady Rodziców i podstawowe zasady jej pracy

§ 6

1.  Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu 
     jawnym:
1) Prezydium Rady
2) Komisję Rewizyjną Rady
2.  W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: 
1) Przewodniczący
2) Wiceprzewodniczący
3) Sekretarz
3.  W skład Komisji Rewizyjną w składzie:
1) Przewodniczący
2) Wiceprzewodniczący
3) Sekretarz.
4.   Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady,  
      reprezentuje radę na zewnętrz.
5.   Zastępca Przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki i przewodniczącego w czasie
      jego nieobecności.
6.   Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
7.   Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową funduszami
      gromadzonymi przez Radę.

§ 7
 1.   Do podstawowych zadań Prezydium Rady należy:
- realizacja bieżących zadań Rady,
- reprezentowanie Rady w okresach między zebraniami walnymi
- przygotowanie zebrań Rady.

§ 8
Kadencja Rady, Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Rad Oddziałowych trwa jeden rok szkolny.
§ 9

1.  Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich 
     kompetencjami.
2.  Zebrania zwyczajne Rady Rodziców zwołuje się, co najmniej 3 razy w roku szkolnym, z  
tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy Przewodniczący nie później niż do  
końca września każdego roku.
3.  Porządek pierwszego w roku szkolnym walnym zebraniu Rady musi uwzględnić:
a) udzielenie absolutorium głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych    
   na zebraniu, ustępującemu Prezydium Rady, po wysłuchaniu sprawozdań 
(merytorycznego i finansowego) ustępującego Prezydium, sprawozdania Komisji
Rewizyjnej oraz ewentualnych wystąpień innych organów szkoły,
b) wybór Prezydium Rady na nowy rok szkolny,
c)  ustalenie wysokości dobrowolnych składek rodziców na FUNDUSZ RADY RODZICÓW
d) ustalenie ramowego planu pracy i wydatków z FRR
4. Prezydium Rady na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji posiedzenia ustala podstawowe zasady pracy w tym:
- ramowy harmonogram posiedzeń,
- zasady komunikowania się w okresach pomiędzy posiedzeniami,
- zasady współdziałania z Radami Oddziałowymi i pozostałymi organami szkoły.
5. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora i innych  
     organów szkoły oraz na zewnątrz.
6.   W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj
członkowie Prezydium: Przewodniczący lub sekretarz oraz Skarbnik lub  
Wiceprzewodniczący.
§ 10

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej   Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
2) przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
3. Komisja Rewizyjna działa poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej 3 osób,    
      powoływanych na wniosek Przewodniczącego.

4. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza  protokół, z którym zapoznaje
      Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez 
      Komisję Rewizyjną.

§ 11

1.   Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wykonują swoją pracę społecznie.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób określony przez każdego członka Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
5. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnym Rad Oddziałowych lub Dyrektora.
6. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust.3-5, stosuje się odpowiednio do zebrań Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych.
7. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Oddziałowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
8. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.
§ 12

1.   Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
2.   Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.

§ 13

1. Rada Oddziałowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i innych
      organów Szkoły.
2. Do zadań Rady Oddziałowej należy w szczególności:
1) realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Prezydium na terenie danego oddziału szkolnego,
2) informowanie rodziców uczniów oddziału szkolnego o działaniach Rady i Prezydium, a także wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
3.   Pracami Rady Oddziału kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz.


Rozdział V
Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych

§ 14

1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz Statut Szkoły.

2.   Do kompetencji Rady należy w szczególności:
1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organów prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkoła,
 2)  uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  3) opiniowanie projektu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,
5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub  wychowania,
6)  opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inna organizacje, w szczególności organizację harcerską,
7) udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie Szkoły,
8) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i Dyrektora Szkoły,
9) uchwalanie planu pracy Rady lub jego zmian,
10) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
3.  Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.2 lit. a i b, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.


Rozdział VI
Podstawowe prawa rodziców

§ 15
1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu    prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
2. Przedstawiciele Rady mogą brać udział, jako obserwatorzy z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie Dyrektora Szkoły, na życzenie, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej bądź na wniosek Prezydium Rady zaakceptowany przez Dyrektora lub, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej
3. Rada może z własnej inicjatywy występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, nauczycieli i Dyrektora. Wnioski takie muszą być przekazywane na piśmie.
4.   Rada może współpracować z Radami Rodziców i Radami Szkół innych szkół.
5.   Rada może wystąpić do Dyrektora z inicjatywą utworzenia Rady Szkoły.

Rozdział VII
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

§ 16

1. Źródłem funduszy Rady są:
1) dobrowolne składki rodziców, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,
2) dochody z innych źródeł.
2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.

§ 17

1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny plan finansowy, w którym planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w planie finansowym kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji.
2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.


§ 18

Rachunkowość Rady jest prowadzona na podstawie stosownych przepisów.

§ 19

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 20

1.   Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii Rad Oddziałowych.
2.   Rada Rodziców używa pieczątki o treści: „Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olsztynie ul. Zamenhofa 14”.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2007r.

             Przewodniczący  RadyRodziców                                                                                            

Olsztyn, dnia 16 września 2008r.   copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski