regulaminy :: regulamin samorządu uczniowskiego
Aktualności


11 września 2020 r.
Woda dla EKO stref

31 sierpnia 2020r.
Harmonogram zebrań z rodzicami

31 sierpnia 2020 r.
Stypendia szkolne 2020/2021

31 sierpnia 2020 r.
PUO - Materiały Informacyjne

27 sierpnia 2020 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego

26 sierpnia 2020 r.
Podręczniki do religii


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd klasowy
 2. Władze samorządu
 3. Kadencja władz, wybory, wakaty
 4. Opiekun samorządu
 5. Komisje i sekcje
 6. Postanowienia końcowe

Wstęp

 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, zwany dalej Samorządem, działa w oparciu o Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z póĽniejszymi zmianami).
 2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
 3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

I. Samorząd klasowy

 1. Samorząd klasowy jest podstawowym organem Samorządu.
 2. Samorząd klasowy tworzą wszyscy uczniowie klasy.
 3. Do głównych zadań samorządu klasowego należy
  1. reprezentowanie interesów klasy wobec innych organów szkoły
  2. czynny udział w organizowaniu życia społeczności szkolnej
 4. Samorząd klasowy w każdym roku szkolnym, nie póĽniej niż do 20 września, wybiera w demokratycznych wyborach gospodarza klasy.
 5. Samorząd klasowy, w każdym roku szkolnym, w maju, wybiera z pośród siebie dwóch przedstawicieli do Rady Uczniów (nie musi to być gospodarz klasy).

II. Władze samorządu.

 1. Władzami Samorządu są:
  1. Rada Uczniów (zwana dalej Radą)
   1. Rada uczniów składa się z przedstawicieli uczniów, po dwóch z każdej klasy.
   2. Do kompetencji Rady należy:
    1. uchwalanie regulaminu Samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz dokonywanie zmian i poprawek
    2. uchwalanie budżetu
    3. powołanie komisji wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu
    4. wybór opiekuna Samorządu
    5. przyjmowanie półrocznych sprawozdań Zarządu
    6. podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu
   3. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie póĽniej niż 14 dni po wyborach, Rada wybiera z pośród siebie Zarząd.
   4. W zebraniach Rady ma prawo uczestniczyć bez prawa głosu opiekun Samorządu.
   5. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej, niż dwa razy w ciągu semestru.
   6. Rada prowadzi protokóły ze wszystkich swoich posiedzeń.
   7. Rada prowadzi protokóły ze wszystkich swoich posiedzeń.
  2. Zarząd
   1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Samorządu
   2. Zarząd składa się z 6 uczniów:
    • Przewodniczącego
    • Wiceprzewodniczącego
    • Sekretarza
    • Skarbnika
    • Dwóch członków
   3. Powołanie zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych, w których uczestniczą członkowie Rady
   4. Do zadań Zarządu należy:
    • kierowanie bieżącą pracą Samorządu
    • reprezentowanie Samorządu
    • przedstawianie Radzie półrocznych sprawozdań z pracy Zarządu
    • powoływanie Komisji / Sekcji oraz redakcji gazetki Samorządu
    • mianowanie ich przewodniczących
    • prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu
    • prowadzenie gospodarki finansowej
   5. Na własne życzenie, w zebraniach Zarządu, może uczestniczyć opiekun Samorządu.
   6. W czasie trwania roku szkolnego zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zebrania Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu.
   7. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala podział obowiązków członków Zarządu i przedstawia go Radzie.
   8. Zarząd prowadzi protokóły ze wszystkich swoich posiedzeń.
   9. Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje Skarbnik i Przewodniczący.
   10. Pozostałe dokumenty podpisuje Przewodniczący lub inni członkowie upoważnieni przez Zarząd.
   11. Samorząd używa pieczątki nagłówkowej:
 2. Członkowie Rady i Zarządu mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach Samorządu.
 3. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole.
 4. Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów, do reprezentowania ich interesów wobec Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej.

III. Kadencja władz, wybory, wakaty

 1. Kadencja wszystkich władz samorządu trwa jeden rok kalendarzowy.
 2. Członkiem władz Samorządu może zostać każdy uczeń tej szkoły. W chwili odejścia ucznia ze szkoły ( ukończenie nauki, zmiana szkoły itp. ) automatycznie przestaje być on członkiem Samorządu i jego władz.
 3. Wybory do władz Samorządu oraz wybory opiekuna odbywają się tajnie.
 4. Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez ustępującą Radę.
 5. Nie póĽniej niż w pierwszym na dwa tygodnie przed terminem wyborów, Komisja Wyborcza informuje uczniów o zasadach przeprowadzania wyborów.
 6. Wybory do Rady odbywają się w maju, w każdej klasie osobno.
 7. Aby wybory były ważne musi w nich uczestniczyć ponad 2/3 uczniów klasy.
 8. W przypadku wakatu w Radzie, w zainteresowanej klasie odbywają się wybory uzupełniające.
 9. Wybory Zarządu Samorządu odbywają się w maju, nie póĽniej niż dwa tygodnie po wyborze Rady.
 10. Wybory są tajne, uczestniczą w nich wszyscy członkowie Rady.

IV. Opiekun samorządu

 1. Samorząd uczniowski ma prawo wybrać nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.
 2. Wyboru opiekuna dokonuje Rada Uczniów w miesiącu czerwcu.
 3. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Wybory są tajne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 4. Kandydatów na funkcję opiekuna zgłaszają członkowie Rady po wcześniejszym uzgodnieniu propozycji z uczniami klas, których reprezentują.
 5. Opiekun Samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu.
 6. Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach pracy Samorządu.

V. Komisje i sekcje

 1. Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Komisje i Sekcje.
 2. Powoływane Komisje / Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).
 3. Przy powoływaniu Komisji/ Sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
  1. nazwę Komisji / Sekcji
  2. zakres działania i kompetencji
  3. okres jej istnienia
  4. Przewodniczącego odpowiadającego przed Zarządem za jej pracę
  5. skład osobowy
 4. Członkiem Komisji / Sekcji może zostać każdy uczeń szkoły
 5. Informacje o powołaniu Komisji / Sekcji, jej zakresie działania, czasie istnienia oraz składzie ( lub otwartym charakterze ) muszą być wywieszone w gablocie Samorządu w terminie 2 tygodni od daty powołania.

VI. Postanowienia koćcowe

 1. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Wnioski dotyczące poprawek do Regulaminu S.U. mogą być zgłaszane przez Zarząd lub trzech członków Rady.
 3. Zgłoszone poprawki są głosowane na specjalnym posiedzeniu Rady.
 4. Zmiany w Regulaminu S. U. są uchwalane większością 2/3 głosów w obecności powyżej połowy członków Rady.
 5. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.


copyright © Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | zaloguj
    facebook    BIP    EPUAP    Olsztyn - portal miejski